Stadgar

Svenska modellraketklubben – stadgar

Revision 2 – ändringar antagna av årsmötet den 25e Januari 2019.

Innehåll

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

2 § Föreningens namn m.m.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

4 § Beslutande organ

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

6 § Firmateckning 

7 § Stadgeändring 

8 § Tvist/skiljeklausul 

9 § Upplösning av föreningen 

2 kap Föreningens medlemmar 

1 § Medlemskap 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 

4 § Utträde 

5 § Uteslutning m.m. 

6 § Överklagande 

7 § Medlemskapets upphörande 

3 kap Årsmöte 

1 § Tidpunkt och kallelse 

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

3 § Sammansättning och beslutförhet 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

5 § Ärenden vid årsmötet 

6 § Valbarhet 

7 § Extra årsmöte 

8 § Beslut och omröstning 

9 § Ikraftträdande 

4 kap Valberedning 

1 § Sammansättning 

2 § Åligganden 

5 kap Revision 

1 § Revisorer och revision 

6 kap Styrelsen 

1 § Sammansättning 

2 § Styrelsens åligganden 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten 

7 kap Övriga föreningsorgan 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan 

2 § Instruktioner 

3 § Budget och verksamhetsplan 

4 § Återrapportering 

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att under ordnade och säkra former bedriva uppskjutning av obemannade raketer samt att verka för en förenklad lagstiftning kring verksamheten. Föreningen riktar sig till amatörer, men motiverar ett samarbete med professionella och institutionella organisationer. Föreningen avser verka som en prefektur under den internationella organisationen ”Tripoli Rocketry Association Inc” (www.tripoli.org) och följa de regler och riktlinjer som där krävs. Föreningen avser utbilda och certifiera enligt Tripolis gällande regler.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är ”Svenska Modellraketklubben” (förkortat SMRK).

Föreningens organisationsnummer är 802518-9823.

Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Medlemmar från hela landet är välkomna. Omyndiga personer kan söka medlemskap men får enbart delta i myndig persons ansvar.

Föreningen verkar individuellt men följer de riktlinjer och regler som gäller under Tripoli. En medlem i föreningen måste inte vara medlem av Tripoli, förutom om de ska delta aktivt vid raketuppskjutningar. Föreningen avser vara en prefektur under Tripoli.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, föreningens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar
 • ska betala de eventuella avgifter som beslutats av föreningen
 • ska följa Tripolis ”safety codes” enligt www.tripoli.org/SafetyCode
 • vid uppskjutning av raketer med motorer på en impuls över 160 Ns ansvarar medlemmen att anskaffa ett aktivt medlemskap och försäkring från Tripoli.
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av

6 kap 2 §

 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

3 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat föreskrivna medlemsavgifter, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

En medlem som inte respekterar gällande säkerhetsregler enligt 2§ kan omedelbart få sitt medlemskap upphört. Beslutet tas av Tripoli prefekten.

Personen ska underrättas skriftligt om att medlemskapet har upphört.

4 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap tas av styrelsen.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av eventuella medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) hälften av ledamöterna i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant i styrelsen för en tid av två år;

d) 1 eller 2 revisorer för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 1 ordförande och 1 eller fler ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;

f) då antalet styrelsemedlemmar understiget antalet för att bilda en styrelse enligt a) – e) krävs enbart en ordförande, en ledamot och en suppleant.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista distribueras genom e-postutskick till samtliga medlemmar.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för 1 kap. 7 § första stycke avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och 1 övriga ledamöter valda av årsmötet.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast en månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst 2 övriga ledamöter.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin verksamhet ha följande sektioner/kommittéer: inga fastställda.

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer: inga fastställda.

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive verksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.